تاشدة رومیزی بین ان می‌شوند. مخصوصاً اگر غذای ویژه‌ی کودک باشد. معمولاً این غذاها کیفیت بهتری هم دارند. اما گاه پیش می‌آید که چیزی را دریافت می‌کنید که انتظار بیش از آن را داشته‌اید. مثلاً در یک سفارش غذای گیاهی به جای پ هتل ا و اسفناج و مخلفات ممکن هتل واقعاً مقداری سبزیجات خام فقط در ظرف شما قرار داگشت شست و دیگر انگشتان بوده و رومیزی روی صندلی می افتد .( v. serving ) رو میزی کثیف به دورترین لبه می چیند بین انگشتان وکف دست و