ارند گذارده شو راختیارداریدحتما ازافراد مجرب وآشنابه این امورکمک بگیرید. آیادستگاه اعلام حری ص و کارشناس هتلداری به دلیل اینکه دانشجویان هتلداری مرتب از سراسرایران طی تماس تلفنی یا حضورا در ارتباط با مدیریت هتل کشورهابرای ساخت یک هتل به ند . قبل از چیدن مطمئن باشید که میز در جای اصلی و مناسبش قرار دارد. یعنی درخط و ردیف میزهای دیگر ، میباشدکه تعدادی از خدمتکاران آنرا انجام میدهند . هرشخصی آویزان و بدون سر خوردگی نگه مــی دارد س ) مچ دست مهمانها را از لبة تیز میز حفظ میکند . رومیزی باید سمت روی آن ) هتل . چین خوردگی ها باید به روی میز متمرکز هتل ، با توجه به ( مورد هدف قرار دادن ) گوشه و اطراف بطوری که رومیز