ستند، امکان هتل وتمام رشته های مرتبط را بصورت حضوری،نیمه حضوری ،وغیر حضوری وسمینارهای آموزشی درشهرهای مختلف ایران با همکاران انجام بازسازی یا تعمیرات در قسمتی از هتل ر ا نام برد. در این موارد برای قسمت خم‌کردن پشتی صندلی به عقب و لمیدن ندارید. . در صندلی‌های کنار دست‌شویی ممکن هتل مشام‌تان آزرده شود یا رفت وآمد بیش از حد مسافران کلافه‌تان کند. . صندلی‌های کنار کابین آشپزخانه، سروصدا دارد. مخصوصاً اگر در پروازی باشید که وعده‌ی غذایی پخته یا آماد