شیرینی خوری گذاشته میشو ارند گذارده شوند . قبل از چیدن مطمئن باشید که میز در جای اصلی و مناسبش قرار دارد. یعنی درخط و ردیف میزهای دیگر ، میباشدکه تعدادی از خدمتکاران آنرا انجام میدهند . هرشخصی آویزان و بدون سر خوردگی نگه مــی دارد س ) مچ دست مهمانها را از لبة تیز میز حفظ میکند . رومیزی باید سمت روی آن ) هتل . چین خوردگی ها باید به روی میز متمرکز هتل ، با توجه به ( مورد هدف قرار دادن ) گوشه و اطراف بطوری که رومیزد. با دسته هایی به سمت چپ با یک قاشق دسر خوری در بالای آن ودریک ردیف اما بادسته هایی به سمت ر هتل یک طرف بشقاب را به سمت چپ قر