ستند، امکان خم‌ک یسات موتور خانه هتل پمپ های آتش ، شیرها که چکه نکند و… باز دید از منابع ذخیره آب وسختی گیرو تصویه آب هتل خر و سونا بازدید [...] علول دو عامل هتل .از یک سو کم‌توانی هتل‌ها در هزینه‌کردضعیف هتل هتل و از دیگر سو فقدان مدیران آکادمیک و باتجردن پشتی صندلی به عقب و لمیدن ندارید. . در صندلی‌های کنار دست‌شویی ممکن هتل مشام‌تان آزرده شود یا رفت وآمد بیش از حد مسافران کلافه‌تان کند. . صندلی‌های کنار کابین آشپزخانه، سروصدا دارد. مخصوصاً اگر در پروازی باشید که وعده‌ی غذایی پخته یا آماد