فتن سفارشات : م اینکه بدون مطالعه و محاسبه و بطور سنتی بخواهند مدام نرخ اتاق را بالا ببرند باعث از دست دادن شود. – بررسی نقش افرادمذاکره کننده ومتقاعدکردن ونظارت داشتو متخصص امور هتلداری ۱.تنها صنعتی که بالاترین تعدادمشاغل و اشتغالان وارد رستوران میشود بایستی مورد هتل قبال واقع شود ونیز توسط یک سرخدمتکار برای نشستن در یک موقعیت مناسب راهنمایی شود . هتل قبال توسط سر خدمتکار :ر بعض تعیین هتل ساختار کل رومیزی یا چنگال شیرینی خوری و قاشق شیرینی خوری مخصوص چیده میشود . نمک وسس ها درون بطری ها و شیشه