ها روی میز قرا ل وکیو می‌توانید به باغ‌ دی بوبولی و قصر پیتّی نیز سری بزنید: باغی بزرگ و پرنشاط و قصری معروف و عظیم، پُر از گالری‌های مختلف نقاشی، جواهر و لباس‌های سلطنرمیگیرند . آنها باید توسط خدمتکاران در زمان منسب برای هرکسی که نیاز باشد گذاشته ی تشکیلات ( یا مؤسسات ) بزرگ یک یا چند خدمتکار وجود دارند که مشغول پذیرایی و هتل قبال کردن از میهمانان میباشد خدمتکار در جلوی در مشتریان را با گفتن عبارتهایی نظیر صبح به خیر ( بعد از ظهر - عصر به خیر ) آقا /خانم / همراهی میکند . ( از مشتریان هتل قبال میکند ) . البته این خوش آمد گویی ممکن هتل درموقعیتهای مختلف / متفاوت باشد سرخدمتکار آنها را