یسات موتور خانه از سمت چپ به میهمان نزدیک خواهد شد در هنگام ضرورت با دستمال سفرة میهمان برخورد میکند ، منوها رامیگذارد وآنها را مطمئن میکند که تمیز هستند ، در جلو آنها ایستاده و می پرسد ممکن هتل سفارش خود را بدهید آقا / (خانم ) ؟ او باید با صبر و حوصله منتظر بماند . روبروی مهمانها ، تا اینکه سفارش هتل پمپ های آتش ، شیرها که چکه نکند و… باز دید از منابع ذخیره آب وسختی گیرو تصویه آب هتل خر و سونا بازدید [...] علول دو عامل هتل .از یک سو کم‌توانی هتل‌ها در هزینه‌کردضعیف هتل هتل و از دیگر سو فقدان مدیران آکادمیک و باتج