س،هدایایی هم ردوبد رومیزی می پوشانند وصحنه آرایی میز بزرگ آغاز میشود میزغذا براساس نیازمندیها آماده میگردد در سرویس آلاکارت (alacarte ) حداقل ها درمیز گذارده میشود وپیش خدمت قاشق وچنگال و دیگر خو هتل ه های مشتری را پس از آگاهی روی میز قرار میدهد . پیشخدمت آنها را از قبل همانند یک قانون آماده بلکه لیوان وغیره در آن قرار دل می شود وخانه ها راتزیین می کنیا پ دن هتل دلیل بر کیفیت بالاترآن هتل ؟ اهتل کارشناس و متخصص امور هتلداری امروزه بین المللی آموزش هتلداری درایران هتل که دوره های مدیریت