فتن سفارشات : مان ب نه تنها باید از plat dv jour و غذای ویژة روز اطلاع داشته باشد بلکه باید غذاهای مناسب فصل را نیز معرفی کند . نکاتی که در سفارش گرفتن ودرحقیقت به فروش و سرویس رستوران کمک میکند شامل میشود : 1- شوارد رستوران میشود بایستی مورد هتل قبال واقع شود ونیز توسط یک سرخدمتکار برای نشستن در یک موقعیت مناسب راهنمایی شود . هتل قبال توسط سر خدمتکار :ر بعض تعیین هتل ساختار کل رومیزی یا چنگال شیرینی خوری و قاشق شیرینی خوری مخصوص چیده میشود . نمک وسس ها درون بطری ها و شیشه