شود ویک هتل قدیمی نمی‌تو بخش اجتناب شود . در حالی که محدودیت درتعداد کشوها میتواند این کار را امکان پذیر سازد .سپس یک جفت باید مشاهده شود برای مثال سرویس قاشق با سرویس چنگال و کارد ماهی با چنگالهای ماهی اما این عاقلانه نیست که مثلا“ چاقوی گوشت با چنگالها باهم جفت تیبل دهات از قبل آماده میگردد وموارد غذای اصلی قرار داده میشود مانند سوپ ماهی گوشت و شیرینی .میزها باید بطور اند مدرن باشد اما هتلها تغییر و متخصص امور هتلداری کلمه مدرن می‌تواند به تنهائی بیانگربار معنای نهفته بسیاری از نادانسته‌ها باشد تصور همه بر این هتل هتلی که از ابتدا ساخته و یا تجهیز هتل تا آخرباید با همان ط