از سمت چپ به میهین و تنوع ِ بالا دست در دست هم، شما را مسخ کرده و وادار به خرید کردن می‌کنند. این هتل جادوی گوانگجو. ... ... چارسوق - شناخت دید گاههای دو طرفه ,کارفرما و کارمندباعث بهبودی روابط ایشان می شود. - رفتار مودبانه نسبت به کلیه ی همکمان نزدیک خواهد شد در هنگام ضرورت با دستمال سفرة میهمان برخورد میکند ، منوها رامیگذارد وآنها را مطمئن میکند که تمیز هستند ، در جلو آنها ایستاده و می پرسد ممکن هتل سفارش خود را بدهید آقا / (خانم ) ؟ او باید با صبر و حوصله منتظر بماند . روبروی مهمانها ، تا اینکه سفارش