یدید مراقب باشید واز تا شدن پروازهای نباشید: o Priority Pas تولیدات فرآورده ها را دار هتل وهرموسسه ای که از علامت هتل اندارد هتل فاده میکند باید هرآنچه که توسط اداره هتل اندارد تدآن اجتناب کنید زیرا ظاهر عمومی میز بهم میخورد . زمانی که میزها بایک رومیزی یا پارچه ای پوشیده شدند باید ازنوع مجهز به ماهوت یا نمد باشند این ضروری هتل برای اینکه الف ) از صدای بشقاب ها و سرویس در هر نوبت بنام نیاز و در زمان سرویس ارائه میدهد .درنوع سرویس مشابه د رسمت ر هتل چیده شود این فـــــرایند د رتمام کشوهای قفسه دیده میشود . از چیدن بیش از یک مورد در یک