ها روی میز قرارمیگیرند مور خرید و شنای رنگ همیشه مطابق با نور باید انتخاب شود زیرا که ایندو رابطه بسیار نزدیک با یکدیگر دارند ایندو در کنارهم پیامهای روانشناسی گوناگونی را در سطوح محرک و غیر محرک انتقال می دهند رابطه متقابل ایندو نشات گرفته ازای ن حقیق . آنها باید توسط خدمتکاران در زمان منسب برای هرکسی که نیاز باشد گذاشته ی تشکیلات ( یا مؤسسات ) بزرگ یک یا چند خدمتکار وجود دارند که مشغول پذیرایی و هتل قبال کردن از میهمانان میباشد خدمتکار در جلوی در مشتریان را با گفتن عبارتهایی نظیر صبح به خیر ( بعد از ظهر - عصر به خیر ) آقا /خانم / همراهی میکند . ( از مشتریان هتل قبال میکند ) . البته این خوش آمد گویی ممکن هتل درموقعیتهای مختلف / متفاوت باشد سرخدمتکار آنها را