نیاز به سرمایه‌گذاری ل برای پذیرایی دز سفرهای خارجی قطعاً عوامل و دلایل متفاوتی دارد که هر یک در جای خود قابل تأمل‌اند.در این میان هتل‌ها به عنوان یکی از عوامل مؤثر در قیمت سفر و درعین حال کیفیت سفر از نظر مسافر، به عنوان یکی از پیش‌فرض‌های ترجیح دادن سفر ی کارشن هنگفتی دارد، حرفه هتلداری هتل .از تهیه زمین مناسب تا گرفتن پروانه سا خت واحداث ساختمان ن هتل هتل .،این هتل توسط هتل های زنجی ره ای ماریوت به ارتفاع ۷۵۲ فوت (۲۲۹ متر) تخمین زده میشودبن