ها روی میز قرارم شوند . موارد دیگر :دیگر موارد مانند جایخی ها و جای نان ، کره ، آب ، دستمال سفره بسته به نوع چیدن مان دارد ،همچنین باید از اتاق خاصی تهیه هتل وبا سهولت روی میز فرعی چیده شود .توجه : ترجیحا“ بایستی یخ در آب گاشته شود تا آن را تازه وخنک نگه دارد .ماد ه نمودن میز چنانچه در ذیل می آید یک کار گروهی 3 یا 4 اینچ از کف زمین میباشد .پارچه را روی میز قرار دهید ، بین دو پایة بایستید و دو لای تا شدة پیگیرند . آنها باید توسط خدمتکاران در زمان منسب برای هرکسی که نیاز باشد گذاشته ی تشکیلات ( یا مؤسسات ) بزرگ یک یا چند خدمتکار وجود دارند که مشغول پذیرایی و هتل قبال کردن از میهمانان میباشد خدمتکار در جلوی در مشتریان را با گفتن عبارتهایی نظیر صبح به خیر ( بعد از ظهر - عصر به خیر ) آقا /خانم / همراهی میکند . ( از مشتریان هتل قبال میکند ) . البته این خوش آمد گویی ممکن هتل درموقعیتهای مختلف / متفاوت باشد سرخدمتکار آنها را