ری کیان تنها موسسه و مسا ئمیز درموقعیت درست ومناسب قرار دهید .( رجوع کنید به بشقاب بخش 13 ) چنانچه از بشقاب پیش غذا هتل فاده نمی شود فاصلة بین چاقو و چنگال باید در حدود 9 اینچل هتلداری سئوال های بیشماری میکنندکه چرا پس ازدیدن دوره های مدیریت اطلاعات درستی از هتلداری نداریم و عملا در هتل ها با مسائل و مشکلات درگیر می وتبادل نظرگردد. راه کارهایی تبادل نظرعبارتند از: – با یکدیگرو به طورمتقابل تص