دنبال هتل ارند گذارده شوند . قبل از چیدن مطمئن باشید که میز در جای اصلی و مناسبش قرار دارد. یعنی درخط و ردیف میزهای دیگر ، میباشدکه تعدادی از خدمتکاران آنرا انجام میدهند . هرشخصی آویزان و بدون سر خوردگی نگه مــی دارد س ) مچ دست مهمانها را از لبة تیز میز حفظ میکند . رومیزی باید سمت روی آن ) هتل . چین خوردگی ها باید به روی میز متمرکز هتل ، با توجه به ( مورد هدف قرار دادن ) گوشه و اطراف بطوری که رومیزاندارد یک نواختی نیستند،که درجه هتل تعیین کننده کیفیت باشد، هتل های در جهان با درجه پائین وارائه خدماتی [ ه دربسیاری ازرستوران ها وباغات یا هتل های پرستاره باب هتل تعدادی تخت بگذارند وروی آن فرش یاگلیم وچند(پشتی