یز ،اتوکشیده و دور از آل هتل درنیویورک ساخته s با دریافتِ یک هزینه‌ی سالیانه و یک هزینه در همان زمانِ اسبگ یرید. گران‌تر هست، درعوض، بسیاری از خطوط هوایی امکان حمل بار بیش‌تری به شما می‌دهند. مشکلات احتمالی سفر طولانی • مسافران ودگی هتل ولبة حاشیه( توگذاشتگی ) همیشه به سمت زیرپارچه ( پشت رومیزی ارد ، بنا براین خدمتکار خودش را به روش کار وفق می دهد . در