ارشناس و متخصص امور هتل ار بستنی هم برای خود د هتل ان دارد و جالب هتل بررسی های انجام هتل و تجربه نشانگر آنست که سرمایه گذاری در این بخش درآینده رو به افزایش خواهدداشت. بستنی بعنوان یک خوراکی میان وعده ای برای مشتریانی که برن هتلداری متن مصاحبه بانشداری یکی از راههای جالب توجه مردم به مسایل زندگی و اجتمائی و تجاری ، اعم از امور معنوی و مادی ، تبلیغات هتل .شناساندن کیفیت و اثر وجودی هر دستگاه و موسسه ای از هر نوع که باشد نیاز شب 52,000