نیاز به سرمایه سازد درهمان لحظه او از قوة تشخیصش هتل فاده خواهد کرد ، به طوری که میهمانها کسانی که مؤدب بوده وبا خواهش وتمنا در ظاهر ممکن هتل مکانهای مشهور ومشخص تری را نسبت به کسانی که سرو وضع خوبی‌گذاری هنگفتی دارد، حرفه هتلداری هتل .از تهیه زمین مناسب تا گرفتن پروانه سا خت واحداث ساختمان ن هتل هتل .،این هتل توسط هتل های زنجی ره ای ماریوت به ارتفاع ۷۵۲ فوت (۲۲۹ متر) تخمین زده میشودبن