رومیزی می پوشانند و برای عکاسی، پونته وکیو یا پل کهن هتل ؛ قدیمی‌ترین و معروف‌ترین پل رودخانه‌ی آرنو. پل وکیو همیشه مملو از توریست هتل و پُر از مغازه‌های زیور‌آلات. از کنار پصحنه آرایی میز بزرگ آغاز میشود میزغذا براساس نیازمندیها آماده میگردد در سرویس آلاکارت (alacarte ) حداقل ها درمیز گذارده میشود وپیش خدمت قاشق وچنگال و دیگر خو هتل ه های مشتری را پس از آگاهی روی میز قرار میدهد . پیشخدمت آنها را از قبل همانند یک قانون آماده بلکه لیوان وغیره در آن قرار د