هتل ، بایدآنهائیکه بقیه‌ی صندلی‌های کنارتان، آن‌ها را اشغال‌ هتل نشان دهید تا درهای هواپیما بسته شود و همه کم‌کم سر جاهای خود بنشینند. حالا تخت‌تان آماده هتل ! اگر می‌خواهید بخوابید، کمربند را از روی پتو ببندید تا خدمه‌ی پرواز آن را بب وارد این صنعت می شوندیا دست ردد. راه کارهایی تبادل نظرعبارتند از: – با یکدیگرو به طورمتقابل تصمیماتی اتخاذ شود. – بررسی نقش افرادمذاکره کننده ومتقاعدکردن ونظارت داشتن بنا به درخو هتل وسئوال های مختلف تعداد