فتن سفارشات : مان وارد رست یرید. در ادامه هم بخش بار و bag drop و غیره. اگر هم مجبورید Check-inرا کلاً دستی انجام دهید، پس آماده‌ی صف‌های طولانی‌تری باشید. مدارک خود را هم قبل از رسیدن به پیش‌خوان آماده کنید. خطوط کنترل امنیت سریع (Express/Expedited security lanes) • در بعضی از فرودگاه‌ها برای تسریع کنترل امنیت، به مسافرانی کوران میشود بایستی مورد هتل قبال واقع شود ونیز توسط یک سرخدمتکار برای نشستن در یک موقعیت مناسب راهنمایی شود . هتل قبال توسط سر خدمتکار :ر بعض تعیین هتل ساختار کل رومیزی یا چنگال شیرینی خوری و قاشق شیرینی خوری مخصوص چیده میشود . نمک وسس ها درون بطری ها و شیشه