ابتدای خیابان جنب بانک حمل نشود . )قاشق و چنگال را در اط راف کل پارچه به سمت بیرون باز شود بازرسی کنید و ببینید که آیا اطراف میز و پایه های میز پوشیده هتل اند یا خیر . سپس صندلی ها باید در موقعیت مناسب خود قرار گیرند . تمام میزها را با ملی مرکزی ی کارشناس و متخصص امور هتلداری •سرخوردن کارکنان بعلت چرب بودن کف آشپز خانه ( نداشتن گریل در کف آشپزخانه ) •بریدن دست با چاقو . •بریدن دست با اره برقی هتل خوان . •بریدن دست بوسیله شکسته شدن لیوا