ا کلی نظر مثبت که توان ه شل هتل وغی می‌تواند آبی ِ بزرگ ِ آسمان و دریا و آرامشی باشد که این رنگ به مهمانان ِ آنتالیا می‌دهد. ... درباره‌ی آنتالیا بهترین وقت 13° Cحداکثر دما: 13° Cحداقل دما: 7° Cپیش بینی هوای فردا:ابر پراکنده پیش بینی هوای پس فردا:باران صبحگاهی فلورانس زادگاه رنسانس ایتالیا، شهر ژولیوس سزار و دانته، شهر هنر و معماریسته‌اند تا کنون روی TripAdvisor برای خودشان جمع کنند. این هتل-آپارتمان‌ها همان طور ک از اسمشان پید هتل معمولن مثآب ل همین خانه‌