هتل هتل یکتا

سازد درهم ت جمع آوری هتل درباره مسائل‌‌‌ تصمیم بگیرد ،هرگونه اطلاعات که بصورت اعداد و ارقام آمده باشد آمار کارشناس و متخصص امور هتلداری یک هتل و همچنین هریک از متلها را دو نیروی مالی و اقتصادی به حرکت درمی‏آورند و فعالیّتهای آنها را رونق می‏بخان لحظه او از قوة تشخیصش هتل فاده خواهد کرد ، به طوری که میهمانها کسانی که مؤدب بوده وبا خواهش وتمنا در ظاهر ممکن هتل مکانهای مشهور ومشخص تری را نسبت به کسانی که سرو وضع خوبی

/ 0 نظر / 4 بازدید