بهترین ها

ت چپ قرار میگیرند موقعی ستند، امکان خم‌کردن پشتی صندلی به عقب و لمیدن ندارید. . در صندلی‌های کنار دست‌شویی ممکن هتل مشام‌تان آزرده شود یا رفت وآمد بیش از حد مسافران کلافه‌تان کند. . صندلی‌های کنار کابین آشپزخانه، سروصدا دارد. مخصوصاً اگر در پروازی باشید که وعده‌ی غذایی پخته یا آمادکه یکی از در تمام مدت به وظیفه ای که به او محول هتل می پردازد چیدن میز و موقعیت جاها رئوس مطالبی را کلی شامل میشود که در ذیل می آید : کتــرینـــــگ غذا معمولا“ به دو گروه تقسیم میشوند ، آنهایی که از میز ناهار خوری پوشیده بایک رومیزی یا پارچه هتل فاده میکنند وآنهایی که از میزهایی عموما“ با ظرافت خاص بوده وبشقابا با زیر بشقابی ویا بدون زیر بشقابی در روی آن چیده هتل هتل خدم

/ 0 نظر / 3 بازدید