هتل ها

یز ،اتوکشی ند نباید در مکانهای مختلف واقع شوند . اگر رستوران شلوغ بود خدمتکار باید بداند که زمانی که مکان مناسبی خالی شد ویا آماده گردید آنرا برای افراد درخو هتل کننده فراهم کند . پذیرش کنار میزده و دور از آلودگی هتل ولبة حاشیه( توگذاشتگی ) همیشه به سمت زیرپارچه ( پشت رومیزی ارد ، بنا براین خدمتکار خودش را به روش کار وفق می دهد . در

/ 0 نظر / 11 بازدید