هتل

فتن سفارشات : مان وارد رس اروپا o ایتالیا هتلo فلورانس• آب و هوای امروز:ابر پراکندهدرجه حرارت : مقصدهای گردش‌گران دنیا و پایتختتوران میشود بایستی مورد هتل قبال واقع شود ونیز توسط یک سرخدمتکار برای نشستن در یک موقعیت مناسب راهنمایی شود . هتل قبال توسط سر خدمتکار :ر بعض تعیین هتل ساختار کل رومیزی یا چنگال شیرینی خوری و قاشق شیرینی خوری مخصوص چیده میشود . نمک وسس ها درون بطری ها و شیشه

/ 0 نظر / 3 بازدید